سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فرانک اسحاقیان – کارشناس مهندسی شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عاطفه حسینی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران
سید مسلم سید الحسینی – مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

باوجود جایگاه ملی و فراملی مجموعه حرم مطهر امام رضاع بافت پیرامون آن درطول گذرزمان دچاررکود و فرسودگی فروان شده است که دراین راستا جهت رفع فر سودگی این محدوده طراحی با عنوان طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر که مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد ملاک عمل ۴ قطاع آن قرار گرفته است نمونه مورد تحقیق دراین پژوهش قطاع ۲منطقه ثامن می باشد که مداخله درآن به واسطه برخورداری از عناصر شاخص گردشگری و هویتی از سایر قطاع های این محدوده کاملا مستثنی می باشد اما اجرای طرح مصوب دراین قطاع دچار تاخیر زمانی زیادی شده است و این درحالی است که طولانی شدن روند اجرای طرح دراین محدوده به کلیه ساختارهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی عملکردی ضربه زیادی وارد نموده است دراین راستا پژوهش حاضر درقالب استخراج استانداردهای جهانی درخصوص مداخله دربافت های فرسوده و نیز استخراج اهداف کالبدی عملکردی طرح تفصیلی مصوب و اقدامات درنظر گرفته آن برای قطاع ۲ درصدد است که درچارچوب روش توصیفی تحلیلی اولا مشخص گرداند اقدامات و اهداف درنظر گرفته شده و ثانیا مشخص گرداند که آیا اهداف طرح بالا دست که معیار ارزیابی قطاع ۲ می باشد خودبراساس استانداردهایجهانی تدوین شده اند یا خیر.