سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود اکرامی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی – وزارت نیرو ایران
مژگان نیری – سازمان مدیریت و برنامه ریزی – وزارت نیرو ایران

چکیده:

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که منابع انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان و عامل تعیین کننده ای در رشد و توسعه آن است و وزارت نیرو نیز به عنوان صنعت مادر، استحقاق آن را دارد که از نیروی انسانی کیفی و کارآمد بهره مند باشد و ارزشیابی عملکرد کارکنان ابزاری است که به وسیله آن می توان به بالندگی و اثر بخشی نیروی انسانی دست پیدا نمود . مقاله حاضر به منظورتعیینمیزان اثر بخشی طرح موجود ارزشیابی عملکرد کارکنان از طریق مقایسه دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به توانایی طرح در شناسایی استعداد کارکنان، بهبود ارتباطات مدیران وزیر دستان، بهبود روحیه کارکنان، تمیز کارکنان موفق از نا موفق، وشناسایی ضرورت های آموزشی بر روی ۱۴۵ نفر ۴۵) نفر مدیر، ۱۰۰ نفر از کارکنان ) از ۴۰۷ نفر شاغلین در حوزه ستادی وزارت نیرو بهصورت تصادفی ساده انتخاب وانجام شده است .
مطالعه انجام شده از نوع شبه تجربی پس رویدادی است . بنابراین به منظور دستیابی به پاسخ پرسش های پژوهش پرسشنامه ای خود ساخته شامل ۳۲ پرسش ۴ گزینه ای تدوین و پس از تعیین روایی و اعتبار هریک از پاره تست ها ودرکل با حذف دو پرسش اعتبارابزارپژوهش به مقدار ۰/۹۳ تأیید گردید . ابتدا با استفاده از مدل t برای دو گروه مستقل، عدم تفاوت بین مدیران وغیر مدیران مشاهده گردیدوسپس به منظور تعیین میزان اثر بخشی، گروه های آزمودنی مدیر وغیر مدیر همگن محسوب گردید مجددا با استفاده از مدل t تک نمونه ای مشاهده گردید میزان اثربخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه آزمون ها در کل و هر یک از پارامترها کمتر از حد متوسط وضعیف است . با توجه به محدودیت های پژوهش ومحدودیت های خاص روش نظر سنجی، پیشنهاد می گرددتا درپژوهشهای بعدی به این محدودیت ها توجه شود وبا استفاده ازابزارهای مناسب پژوهش،ازطریق توجیه کارکنان نتایح پژوهش را تقویت نمود . ضمنا " پیشنهاد می گردد که به طور عاجل طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته تا اعتماد کارکنان به ارزشیابی عملکرد آنان ونتایج آن، موجب افزایش انگیزه کاری آنان ودر نتیجه افزایش بهره وری سازمان گردد