سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احسان رجایی – دانشجویکارشناسی جنگلداری
سیدعطاءالله حسینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

هدف از امر جاده سازی در جنگل، استفاده معقول از تولیدات جنگل است. در واقع جاده را بخاطربودن صِرف جاده در جنگل ایجاد نمی کنیم، بلکه وظایف متعدد و متفاوتی از آن مورد نظر است که شامل دسترسی به نقاط مختلف جنگل، جلوگیری از هدر رفتن محصولات، بالا رفتن ارزش افزوده، تضمین تولید مستمر و دائم، حفاظت مؤثر از جنگل‌ها می باشد. برای رویارویی با واقعیت ها و مسایل گوناگونی که در برنامه ریزی برای جنگل و به ویژه تهیه پروژه راه در محیط زنده جنگلی، لازم است به زنجیره ای از اصول، مبانی و مسایل عمومی تر و فراگیر توجه شود، تا اختلافی در مجموعه هماهنگ و حیاتی جنگل، پدید نیاید. این بررسی به ارزیابی موفقیت آمیز طراحی شبکه جاده جنگلی در منطقه بازیاب سری۱۱ حوزه آبخیز ۳۸ سردآبرود استان مازندران می پردازد. برای انجام این تحقیق با استفاده از کتابچه طرح و تهیه نقشه های رویشگاه ( زمین شناسی، جاده، موجودی در هکتار، تیپ پوشش درختی، خاک و شیب) استخراج فاکتورهای لازم انجام شد. سپس با محاسبات مهندسی نحوه عبور مسیر جاده بر روی نقشه های مورد نظر اقدام شد. نتایج نشان داد که از نظر وضعیت عبور جاده بر روی شیب، ۴۲ درصد خوب و ۵۸ درصد ضعیف و از نظر وضعیت عبور جاده بر روی موجودی در هکتار ۱۳ درصد خوب ،۸۷ درصد متوسط و از نظر وضعیت عبور جاده بر روی نقشه زمین شناسی ۱۳ در صد خوب، ۴۱ درصد متوسط و ۴۵ درصد ضعیف و همچنین با توجه به وضعیت عبور جاده بر روی تیپ جنگل ۴۲ درصد خوب، ۳۱ درصد متوسط و ۲۷ درصد ضعیف بدست آمد. در نهایت چنین نتیجه گیری می شود که بطور میانگین حدود ۳۷ درصد وضعیت مسیر خوب، ۳۷ درصد متوسط و ۲۶ درصد دارای شرایط ضعیف است که با توجه به تقسیم منطقه متوسط عدد وضعیت خوب به ۵۵ درصد خوب و ۴۵ درصد ضعیف می باشد. بخش ضعیف در برنامه ریزی و جهت دهی مدیریت به افزایش هزینه و نگهداری جاده در جنگل منجر خواهد شد.