سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا جلال کمالی – عضو هیئت علمی بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
پیمان آزمون – دانشجویکارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران
احسان عدیلی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
محمدحسین حسامی کرمانی – دانشجویکارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران

چکیده:

فعالیت ارتجاعی سیستمهای برون محور، تحت بارگذاریهای تکراری محدود به تیر پیوند میباشد. فعالیت ارتجاعی سیستمهای برون محور، به گونهای طراحی میشود که سازه قادر به تحمل تغییرشکلهای ارتجاعی بزرگ بدون کاهش مقاومت باشد بنابراین طراحی مناسب این عضو از اهمیت خاصی برخوردار بوده چرا که اگر آن را بسیار قوی طراحی نمایند، سازه در محدوده الاستیک قرار میگیرد و اگر ضعیف طراحی شود، سازه از سختی مطلوبی برخوردار نمیباشد. به منظور بررسی عملکرد لرزهای مطلب فوق، تعدادی مدل نرمافزاری که تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی قرار گرفته مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بطوریکه پس از ترسیم منحنیهای تغییرمکان-نیرو، به ارزیابی عملکرد ارتجاعی آنان پرداخته، می- شود.