سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان محمدی دشتکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
منصور بهروزی لار – استاددانشگاه آزادشوشتر
علی ملکی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی ضریب انرژی یعنی انرژی مصرفی برواحد هکتارتولید گندم آبی و شدت انرژی یعنی انرژی مصرفی برواحد تن دراستان چهارمحال و بختیاری بود این ضریب ها به سه روش پرسشنامه ای میدانی و محاسبه تعیین گردید درروش پرسشنامه بین ۱۱۶ کشاورز از گندمکاران چهارمنطقه اردل کیارلردگان وشهرکرد از استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد ضریب انرژی پرسشنامه ای تولید گندم آبی درهریک از مناطق ذکر شده به ترتیب ۱۲/۹۱،۱۲/۳۶،۱۲/۶۵و۱۲/۳۶GJha-1 بود که بین ارقام تفاوت معنی داری مشاهده نشد ارقام میدانی ضریب انرژی به ترتیب ،.۸/۸۸ ،.۸/۷۵ ،۸/۵۹و۸/۴۱GJha-1 بود که بین این ارقام تفاوت معنی داری مشاهده نشد