سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو نادران طحان – دانشیار، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گر

چکیده:

در این مقاله به بررسی ضرایب شدت تنش ترک ۱ دوبعدی در یک ورق با استفاده از روش اجزا محدود پرداخته شده است . ضرایب شدت تنش به ازای المان های مختلف مرتبه دوم و مقادیر مختلف طول ترک برای نخستین بار در محیطAPDL انسیس ۲ توسط کد نویسی و بوسیل ه ی دو روش J-integral و برون یابی جابج ایی ها بدست آمده است . نتایج بدس ت آمده با مق دار اس تاندارد های ۳API 579 BS مقایسه شده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهند که کمترین خطا با انتخاب المان ۱۸۳ plane و توسط روش J-integral بدست می آید.