سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه شاه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مسعود شاه نظری – دانشجوی کارشناسی
داوود نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
رضا صالحی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین بررسی خربزه جلالی جهت ارزیابی صفات کیفی میوه روی پایه کدو پیوند زده شد طرح آزمایشی بصورت بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار بود رقم تجاری فررو Ferro-RZ به عنوان پایه و گیاهان خربزه غیرپیوندی به عنوان شاهد مورد استفاده قرارگرفتند صفات مورد ارزیابی شامل قطرپوست و گوشت میوه طول میوه و وزن تک میوه بودند نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که گیاهان پیوندی و غیرپیوندی تفاوتهای معنی داری را درمورد صفات مورد بررسی نشاندادند براساس نتایج بدست آمده همه صفات ارزیابی شده درمیوه های خربزه جلالی پیوندی نسبت به غیرپیوندی بالاترین میزان را دارا بودندبنابراین استفاده ازنشاهای پیوندی ارزش اقتصادی داشته و می تواند به عنوان یک راهکارجهت بهبود صفات کیفی میوه های خربزه های ایرانی پیشنهاد گردد.