سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
علیرضا اصغری میرک – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مشگین شهر
یوسف آقایف – دانشگاه علوم آکادمی جمهوری آذربایجان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ۶ لاین موتانت پنبه همراه با ۴ رقم تجارتی پنبه شامل ورامین ، خرداد ، مهر و ساحل طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹ اجرا گردید.این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۴ تکرار ، به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان اجرا شد. در این طرح صفات مختلف کمی شامل عملکرد ، زودرسی ، تعداد غوزه و وزن بیست قوزه و صفات کیفی الیاف نظیر طول و استحکام مورد بررسی قرار گرف ن تد. در پایان اجرای طرح، نتایج دوساله همراه با اطلاعات و نتایج بدست آمده از آزمایش، تجزیه واریانس مرکب شدند . براساس تجزیه و تحلیل مرکب دوساله داده های یادداشت برداری شده ، تجزیه واریانس صفات در سال اول و دوم آزمایش (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) مشخص گردید که صفات تعداد قوزه ، ارتفاع بوته ، وزن بیست قوزه ، عملکرد کل و زود رسی در سطح ۵% اختلاف معنی داری داشتند. همچنین مقایسه میانگین داده ها با استفاده از روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که ژنوتیپ جهش یافته L-M-1676 با متوسط عملکرد ۴۰۵۸ کیلوگرم در هکتار وتعداد متوسط ۱۸/۷ قوزه در هر بوته و وزن بیست غوزه ۱۱۸/۵ گرم و زودرسی ۸۴/۳۶% نسبت به بقیه در صدر قرار گرفت.