سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاد تیموری – گروه زیست شناسی، دانشکذه علوم، دانشگاه شهیذ باهنر کرمان، کرمان، ایران
مینا معتمدی – گروه زیست شناسی، دانشکذه علوم، دانشگاه شهیذ باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

اعضای جنس سیاه ماهی در حوضه های مختلف آبهای داخلی ایران پراکنش دارند. تشخیص تعدادی از گونه های این جنس بخاطر داشتن شباهت های ظاهری و با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی مشکل است. این گونه ها در اغلب موارد، دارای همپوشانی در صفات ریختی هستند. علاوه بر این، رنگبندی مشابه در ظاهر این گونه ها، شناخت تاکسونومیکی آنها را مشکل می سازد. بنابراین، مطالعه جزیی و دقیق صفات ظاهری در این ماهیان می تواند به شناخت تاکسونومیکی و در نتیجه به تفکیک سیستماتیکی آنها کمک نماید. در مطالعه حاضر، ریخت شناسی دو گونه از ماهیان جنس سیاه ماهی در ایران که دارای شباهت های ظاهری زیادی هستند مورد مقایسه قرار گرفته تا بتوان صفات ریختی- تاکسونومیکی دقیق تری برای شناسایی آنها ارائه نمود. نتایج نشان داد که این دو گونه را می توان با استفاده از ریخت شناسی فلس، ساختارهای دهانی و شکل و تعداد خارهای آبششی از یکدیگر تفکیک نمود. علاوه بر این تعداد شعاع های باله ی سینه ای هم به عنوان یک صفت شمارشی می تواند در تشخیص تاکسونومیکی این دو گونه مفید باشد. نتیجه گیری کلی نشان می دهد که ساختار فلس و نیز شکل و تعداد پالاینده های آبششی از مهمترین صفات ریختی برای شناسایی این دو گونه نزدیک می باشد.