سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزین سلماسی – دکتری تخصصی سازه های آبی
فرزین ولی زادضیایی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
بابک یعقوبی شهیر – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

برروی مسیر کوتاهی از رودخانه دایمی مطالعه صورت گرفت درامتداد این مسیر ۳ مقطع را انتخاب کردیم دراین مقاطع ترازهای نصب شده و رابطه ای بین عمق جریان و مشخصات هندسی هیدرولیکی تعیین گردیدند همچنین اندازه گیری مستقیم دبی قبل و بعد از طغیان و سیل اصلی انجام شد برپایه این اطلاعات و با به کارگیری روش سطح شیب مقادیر ضریب زبری مانینگ محاسبه شدند بعد این مقادیر با فرمولهای تجربی موجود مقایسه شدند چگونگی توزیع مواد بستر رودخانه از لحاظ اندازه گیری برای استفاده درفرمولهای تجربی براساس روش شبکه ـ اعداد با استفاده از توزیع مواد بستر رودخانه از لحاظ اندازه گیری برای استفاده درفرمولهای تجربی براساس روش شبکه ـ اعداد با استفاده از سیستم شبکه ای ۲×۲ متر و ۵۰×۵۰ متر تعیین شدند. براساس چگونگی توزیع سایز مواد بستر رودخانه فرمولهای تجربی به فرم کلی برای هر نوع رژیم جریان بالا یا پایین بسط داده شدند. ضریب a از نتایج اندازه گیری مستقیم ضریب زبری مانینگ بدست آمد و برای ضریب b مقدار ۱/۶درنظر گرفته شد.