سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده – دانشجوی دکتری آبیاری
ابوالفضل اکبرپور – استادیار دانشگاه بیرجند
مهدی صفوی نژاد – کارشناس
مهدی جهانگیر – کارشناس ارشد

چکیده:

سنجش ازدور امکان اندازه گیری بسیاری ازتغییرات هیدرولوژیکی را فراهم می کند که دراجرای مدلهای محیطی و هیدرولوژیکی مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مطالعه با استفاده از GIS,RS وضعیت هیدرولوژیکی و نقشه شماره منحنی رواناب حوضه های آبریز کامه استان خراسان رضوی و ناورود گیلان تعیین شده است نقشه وضعیت پوشش زمین برای حوضه آبریز ناورود با کمک شاخص NDVI و برای حوضه کامه با شاخص تسلد کپ تهیه شد نقشه کاربری اراضی حوضه ها با استفاده ازداده های ماهواره ای لندست و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک به کمک نقشه های خاک شیب کاربری اراضی تشکیلات زمین شناسی و بازدید صحرایی تهیه گردید ازتلفیق نقشه های تهیه شده درGIS و با استفاده از جدول sCS نقشه شماره منحنی رواناب حوضه های ابریز تعیین گردید سپس برای ارزیابی صحت شماره منحنی به دست آمده دبی حداکثر سیلاب حوضه های آبریز به کمک مدل HEC-HMS محاسبه و بامقدار مشاهده ای مقایسه گردید تفاوت معنی داری میان داده های اندازه گیری شده و داده های برا ورد شده با مدل مشاهده نگردید.