سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمجتبی شریعت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محمدامین آسودار – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خ
ارژنگ جوادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
شهرام بهارلوییان قلندر – کارشناس ارشد

چکیده:

با توجه به اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی از طریق سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی، در این مطالعه شرکت های خدمات مکانیزه شهرستان های ورامین، شهر ری و اسلامشهر در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت .روش پژوهش به صورت میدانی، کتابخانهای و اسنادی، تدوین پرسشنامههای تخصصی که شامل پرسشنامه مخصوص کارشناسان شرکت و پرسشنامه مخصوص کشاورزان و بهره برداران است. نتایج تجزیه واریانس نسبت سود به هزینه درسه شهرستان نشان داد که بین شهرستان های مختلف اختلاف معنی داری در سطح ۵% وجود دارد. نسبت سود به هزینه در شهرستان ورامین به طور معنی داری از شهرستان اسلامشهر بیشتر است. شهرستان ورامین با ۱۵ شرکت خدماتمکانیزاسیون کشاورزی که بیشترین فراوانی را در بین مناطق دیگر دارد، ازلحاظ شاخص اقتصادی سود به هزینه در بهترین وضعیت قرار گرفته است. در شرکت های خدمات مکانیزاسیون شهرستان ورامین حضور مستقیم مدیر عامل و اعضا در اجرا و همچنین کاهش تلفات زمانی سبب افزایش سود به هزینه و همچنین رضایت کشاورز شده است