سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن شیبانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمود حقانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
عبدالرحیم نوه ابراهیم – دانشیار دانشگاه تربیت معلم
محمد نیرو – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف از این پژوهش، ارزیابی یکی از شرکت های خودروسازی در ایران، بر اساس ویژگی های سازمان یادگیرنده (مدل پیترسنگه) است. بدین منظور برای ارزیابی پنج مؤلفه مهارت فردی، مدل و الگوی ذهنی، چش مانداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی، در وضعیت موجود، تحقیقی به روش توصیفی –پیمایشی در میان کارکنان این شرکت اجرا شد. دراین پژوهش، ۲۳۹ نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از رده های سازمانی مختلف انتخاب و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر این نکته است که میزان برخورداری شرکت خودرو سازی مورد پژوهش از ویژگی های سازمان یادگیرنده، در سطح پایین قرار دارد