سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ظهره وند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_ وبرق آب،دانشکده مهندسی آب،دانشگاه صنعت
میرحسین سیدسراجی – استادیار،دانشکده مهندسی آب ،دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور
سیدحسین هاشمی – استادیار،پژوهشکده علوم محیطی،دانشگاه شهید بهشتی ۳

چکیده:

ساخت و بهره برداری از مخازن سدها منجر به دو تغییر عمده در روند جریانهای طبیعی رودخانه ها می شود . اول آنکه احداث مخزن باعث افزایش زمان ماند آب و همچنین باعث ایجاد پدیده لایه بند ی آب در مخزن می گردد . این عوامل باعثمی شود که کیفیت آب خروجی از سد همان کیفیت آب ورودی به مخزن نباشد، به عبارت بهتر سد و مخزن آن باعث ایجاد تغییرات عمده کیفی آب رودخانه می شود . از آنجایی که تمام فرآیندهای بیولوژیکی و شیمیایی اکوسیستم های آبی تابعی از دمامی باشد،لذا شناخت رژیم حرارتی و اثرات آن در داخل مخزن و تاثیر آن بر آب خروجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این مقاله پدیده لایه بندی حرارتی مخزن سد ماملوبا استفاده از مدل ریاضی دوبعدی CE-QUAL-W 2 برای سال ۸۸مورد بررسی قرار گرفته است . سد ماملو درپایین دست سد لتیان و برای تامین آب تهران در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. در این مطالعه ابتدا داد ه های سد ماملو شامل داده های ژرفاشناسی مخزن سد، اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی مربوط بهمخزن سد ماملو تهیه گردید . پس از انجام کالیبراسیون تراز آب، در مرحله بعد شبیه سازی رفتار حرارتی سد ماملوا بر اساستغییرات دمایی مدل گردید . نتایج حاصل از مدلسازی نشان دهنده وجودلایه بندی تابستانه حرارتی و به تبع آن لایه بندی کیفیمخزن سد ماملو می باشد