سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی گرایش (اقلیم شناسی) دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر گل دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه محقق ا
مجتبی عمرانی دورباش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بی تردید نقش اقلیم و شرایط آب و هوایی در مقوله توریسم امری انکار ناپذیر است. بطوری که عوامل و عناصر آب و هوایی، تعیین کننده میزان و نوع گردشگری است. با توجه به اهمیت مطالعات بیوکلیمایی در گردشگری، هدف تحقیق حاضر، شناخت محدوده های زمانی و مکانی مناسب شرایط آب و هایی استان اردبیل در چهار چوب اقلیم گردشگری می باشد. برای انجام این پژوهش از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) و شاخص زیست اقلیمی بیکر (CP) استفاده سده است که برای بررسی این شاخص ها از ۷ پارامتر اقلیمی در ۳ ایستگاه سینوپتیکی استان استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که در ماههای مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند رتبه TCI استان بین شرایط نامطلوب تا قابل قبول بوده و در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور شرایط اقلیم توریستی بین رتبه قابل قبول تا ایده آل قرار دارد. بر اساس شاخص CP ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور بهترین زمان از نظر زیست اقلیمی می باشد. ا گر بخواهیم ایستگاههای استان را از نظر شرایط بهتر اقلیم گردشگری رتبه بندی کنیم، به ترتیب شهرهای پارس آباد، اردبیل و خلخال قرار دارند.