سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا اردکانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه و عمران مناطق بیابانی ،دانشگاه تهرا
ناصر مشهدی – استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
حمید رضا عظیم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
علی اکبر نظری سامانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر بیابانزایی به عنوان یک معضل گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد. نتیجه این فرآیند از بین رفتن منابع تجدید شونده در هر یک از این کشورها است.منطقه مورد مطالعه در عشق آباد نیشابور واقع شده است.تأثیر فرسایش بادی در رسوب زایی منطقه مورد نظر و نیز لزوم بررسی و مقایسه پتانسیل رسوبدهی فرسایش آبی و بادی و همچنین مطالعه فرسایش بادی منطقه، شناخت مناطق بحرانی از نظر فرسایش بادی، شناخت منشأتپه های ماسه ای موجود در منطقه و ارائه راهکارها به منظور کنترل فرسایش بادی از جمله اهداف اصلی این تحقیق است. دراین تحقیق بعد از جمع آوری اطلاعات و مطالعات پایه در منطقه و تهیه نقشه های لازم از قبیل توپوگرافی، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، قابلیت اراضی، پوشش گیاهی و آگاهی از مطالعات هواشناسی و جهت بادهای غالب در منطقه به بازدید صحرایی پرداخته شد و سپس واحدهای کاری تهیه، سپس مقدار فرسایش بادی بر اساس مدل تجربی اریفر درهریک از واحدهای کاری تعیین شد. همچنین نقشه حساسیت اراضی به فرسایش بادی با استفاده از اریفر تهیه شد و پتانسیل رسوبدهی نیز با استفاده از رابطه بین درجه رسوبدهی و تولید رسوب به دست آمد. همان گونه که نتایج نشان می دهد منطقه مورد مطالعه از نظر شدت فرسایش پذیری بادی در کلاس های خیلی کم (I)، کم(II) و متوسط(III) و زیاد(IV) قرار می گیرد.بیشترین و کمترین میزان رسوب بادی به ترتیب در دشت ریگی با پتانسیل فرسایش ton/yr139784 و مناطق مسکونی و کشاورزی با فرسایش ton/yr4519/443 می باشد.