سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم و مدرس

چکیده:

فرسایش آبی فرایندپیچیده ای استکه شامل جدایی ذرات خاک است که این عمل با حمل و رسوبگذاری بعدی آنهادنبال می شود این فرایندیک جریان متناوب و نامنظمی است که عمدتا درمواقع بارندگی شدید جریان سطحی و طغیان آبراهه ایجادمی شود این تحقیق با هدف ارزیابی شدت فرسایش آبی به روش FAO-UNEP درحوزه آبخیز قمرود به وسعت ۱۶۱۴۱۷۶ هکتار انجام شد شدت فرسایش آبی از جنبه های وضعیت کنونی و استعداد طبیعی با استفاده از شاخصهای مختلف ارزیابی گردید با تلفیق و ادغام لایه های اطلاعاتی به دست آمده با میانگیری از وزن هریک از جنبه های وضعیت کنونی و استعداد طبیعی اقدام به طبقه بندی و شدت فرسایش آبی گردید و نقشه های مزبور در محیط GIS تهیه شد نتایج ارزیابی شدت فرسایش آبی از جنبه وضعیت کنونی نشان داد که ۶/۷ درصد مساحت حوضه در طبقه ناچیز ۵۶/۶ درصد درطبقه متوسط ۲۶/۴ درصددر طبقه شدید و ۱۰/۳ درصد درطبقه خیلی شدید می باشد و از جنبه استعداد طبیعی نیز ۸ درصدمساحت حوضه درطبقه ناچیز ۶۳/۳ درصد در طبقه متوسط ۲۸/۵ درصددر طبقه شدید و ۰/۳ درصددر طبقه خیلی شدید میباشد.