سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم و مدرس
رضا مقدم فردویی – کارشناس ارشد آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای قم

چکیده:

تخریب منابع طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک یکیی از مهمتیرین فرایندهای بیابان زایی است که در مدل های مختلف بیابان زائی به صورت های متفاوت به آن توجه شده است. یکی از ممم ترین این روشها روش FAO-UNEP می باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی شدت تخریب منابع آب به روش FAO-UNEP در حوزه آبخیز قمرود به وسعت ۱۱۱۴۱۶۱ هکتار انجام شد. شدت تخریب منابع آب از جنبه های وضعیت کنونی سرعت و استعداد طبیعی بیااستفاده از شاخص های مختلف ارزیابی گردید. با تلفیق و ادغام لایه های اطلاعاتی به دست آمده با میان گیری از وزن هر یک از جنبه های سه گانه )وضعیت کنونی سرعت و استعداد طبیعی( اقدام به طبقه بندی شدت تخرییب منیابع آب گردید و نقشه های مزبور در محیط GIS تمیه شد. نتایح ارزیابی شدت تخریب نشان داد که از جنبه وضیعیت کنونی ۱/۵ درصد مساحت حوضه دارای شدت تخریب ناچیز ۶۰/۲ درصد دارای شدت تخریب متوسط و ۳۸/۳ درصد دارای شدت تخریب شدید می باشد. از جنبه سرعت ۲۷/۲ درصد مساحت حوضه دارای شیدت تخرییب ناچیز ۴۷/۵ درصد دارای شدتتخریب متوسط و ۲۵/۳ درصد دارای شدت تخریب شدید و از جنبه استعداد طبیعی نیز ۹/۱ درصد مساحت حوضه دارای شدت تخریب متوسط ۶۳/۳ درصید دارای شیدت تخرییب شیدید و۲۷/۶ درصید دارای شیدت تخرییب خییل شدید می باشد.