سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه روغنیان جهرمی – شرکت برق منطقه ای فارس
سیدمحمد شهرتالش – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

می توانند باعث افزایش یا کاهش حالت های گذرای CVT نسبت برد رله دیستانس شوند. در شبکه های با SIR امپدانس منبع به امپدانس خط) زیاد، اثر حالت های گذرا بر رله های دیستانس شدیدتر بوده و نیاز است کارآیی رله های دیستانس مختلف در برابر این اغتشاش ارزیابی گردد. ارزیابی الگ وریتم های رله های دیستانس مختلف و مقایسه کارآیی آنها با کنترل حسی و چشمی شکل موج ولتاژ و جریان آنها امکان پذیر نیست . بنابراین نیاز است ارزیابی کارآیی الگوریتم های مختلف توسط شاخص هایی کمی صورت پذیرد. در این مقاله دو شاخص جهت ارزیابی کارآیی رله های دیستانس دیجیتالی ارائه شده است که شدت اثر گذرا را چنان که رله تجربه می کند نشان می دهند. با توجه به اثر گذرایCVT و احتمال افزایش برد، کاهش برد و زمان عملکرد رله، دو شاخص ارائه شده متناظراً امنیت و قابلیت اتکاء رله را ارزیابی می کنند.