سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حسین انصاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
بهزاد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران و کارشناس شرکت م
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده روزافزون از منابع طبیعی و گسترش فعالیتهای صنعتی از یکسو و افزایش بیرویه جمعیت و تولید انبوه پسماندها و ضایعات از سوی دیگر، کیفیت منابع آب رودخانه سفیدرود را مورد تهدید جدی قرار داده و سبب پیدایش آلودگیهای متنوعی در این محدوده شده است. در تحقیق حاضر برای پیش بینی پارامترهای کیفیت آب در رودخانه سفیدرود از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بدین منظور از سری زمانی آبدهی و پارامترهای کیفی هدایت الکتریکی، بیکربنات، کلر، سولفات، اسیدیته، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و کل جامدات محلول در سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۶۱ ز ایستگاه هیدرومتری آستانه واقع در رودخانه سفیدرود استفاده شد. شبیهسازی و پیشبینی چهار پارامتر هدایت الکتریکی، کلر، سولفات و کل جامدات محلول نشان داد شبکه عصبی از قابلیت بالاتری نسبت به رگرسیون چند متغیره در این زمینه برخوردار است. همچنین بیشترین و کمترین مقدار میانگین مربعات خطای شبیهسازی بترتیب مربوط به پارامترهای هدایت الکتریکی و بیکربنات بدست آمد.