سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد یاوریان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور
آرش عظیمی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدیر گروه رشته ی امور اداری جهاد دانشگاه
حمید شریعتی – کارشناس ارشد حسابداری و مدیر گروه رشته ی حسابداری جهاد دانشگاهی داحد س

چکیده:

در اوایل دهه ۱۹۹۰ که پیتر سنگه نظریه سازمان یادگیرنده را در کتاب پنجمین فرمان ارائه کرد، سازمانها برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده تلاشهای زیادی کردند. تا قبل از ارائه این نظریه، شاید یادگیری در سازمانها اهمیت چندانی نداشت. اما با افزایش رقابت و سرعت تغییرات و افزایش خلاقیت و نوآوری، سازمانها باید به سرعت در برابر تغییرات و اکنش نشان دهند و این تنها در سایه یادگیری فوق امکان پذیر است. در مدل و یک ولئون به ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده از پنج بعد رهبری مبتنی بر چشم انداز برنامه ریزی، کسب و نشر اطلاعات، خلاقیت و عمل گرایی پرداخته شده است، که در این پژوهش از این مدل برای ارزیابی شایستگی های سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بوده است. با استفاده از آزمون ک ولموگروف- اسمبرنف مشخص شده که توزیع پاسخها از توزیع نرمال برخوردار بوده است. پرسشنامه پژوهش استاندارد بوده و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه ۰/۸۸ برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t در نمونه جفت شده) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان مزبور به میزان کمی از ویژگیهای سازمان یادگیرنده برخوردار است و با وضعیت مطلوب خود نسبتاً فاصله دارد.