سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز باباجانی – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش
زهرا بنای – کارشناس تحقیق و توسعه، شرکت گلتاش

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی اثر مواد فعال سطحی و مواد رطوبت دهنده بر روی ایمنی و سازگاری با پوست، میزان شویندگی و کف چند فرمول ساده شامپو می باشد. در این فرمول ها تأثیر سورفکتانت آنیونی سدیم لوریل اثر سولفات به تنهایی و به صورت مخلوط با سورفکتانت غیر یونی دسیل گلوکوزاید، سورفکتانت غیر یونی کوکونات فنی اسید دی اتانول آمید، سورفکتانت آمفوتری کوکو آمید و پروپیل بتائین و ماده رطوبت دهنده گلیسیرن (و در بعضی از فرمول ها مخلوط سه سورفکتانت و نیز در بعضی بدون سدیم لوریل اتر سولفات) بر روی پارامترهای یاد شده بررسی و مقایسه شده است. بررسی ایمنی به وسیله آزمون های زئین و RBC انجام شد. میزان سازگاری با پوست به وسیله پچ انسانی بر روی ۲۵ داوطلب و سپس ارزیابی بصری نتایج بررسی گ ردید. قدرت پاک کنندگی با روش تامسون (کمی اصلاح شده) و میزان کف کنندگی و پایداری کف با روش رز-مایلز مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده تأثیر سورفکتانت آنیونی، گلیسسرین و سورفکتانت غیر یونی و آمفوتری بر روی ایمنی و میزان سازگاری با پوست می باشد و حاکی از این است که شویندگی و کف مناسب لزوماً به حضور سورفکتانت آنیونی وابسته نمی باشد و انتخاب مخلوط مناسب از سورفکتانت ها علاوه بر افزایش ایمنی و سازگاری با پوست، شویندگی و کف مورد نیاز را فراهم خواهد آورد.