سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن فرشادفر – اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مصطفی امجدیان – اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور
فرزاد مرادی – کارشناس آزمایشگاه دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور بررسی تحمل ژنوتیپ های مختلف یونجه به تنش خشکی، د رمرحله جوانه زنی و استقرار گیاهچه، ۲۷ ژنوتیپ یونجه در ۳ پتانسیل آب ( صفر ، ۴- و ۸- بار) بوسیله محلول پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بهار سال ۱۳۹۰ در محل آزمایشگاه بذر دانشگاه پیام نور کرمانشاه مورد آزمون جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل آب ( صفر به ۸- بار) شاخص بنیه جوانه زنی، تعداد ریشه چه، طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت ریشه چه به ساقه چه، سرعت جوانه زنی و نسبت ساقه چه به ریشه چه به طور معنی دار در سطح احتمال ۰۱% به صورت تدریجی کاهش یافتند. همچنین تفاوت بین ژنوتیپ ها و اثر متقابل ژنوتیپ و سطح تنش در مورد صفات نسبت ساقه چه به ریشه چه، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه ، طول ساقه چه، شاخص بنیه جوانه زنی در سطح احتمال ۰۱% معنی دار بود.