سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید صیدی دمیه – دانشجوی کارشناسی جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
زهرا عظیم نژاد – دانشجوی کارشناسی جنگلداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
رضا بصیری – ستادیار مجتمع آموزش عالی بهبهان، گروه جنگلداری

چکیده:

تنوع زیستی جهت ادامه حیات بشر، مسائل اقتصادی، پایداری و عملکرد اکوسیستم ها امری ضروری است. حفاظت از تنوع زیستی، هدف غایی مدیریت منابع طبیعی است. به منظور ارزیابی تنوع پوشش گیاهی در ایذه از شاخص های کمی تنوع زیستی استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه در ابتدا از روش TWINSPAN به سه گروه اکولوژیک طبقه بندی گردید و سپس در هر گروه، شاخص های تنوع مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای هر گروه ۶ شاخص غنای گونه ای و یکنواختی محاسبه شد. از تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون مقایسات چند دامنه دانکن جهت بررسی تفاوت معنی دار در بین گروه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در بین گروه ها از نظر شاخص های فوق وجود دارد. شاخص های شانون وینر و برگر پارکر در تفکیک گروه ها مهم تشخیص داده شد.