سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شکیبا حامی گازرانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی از دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – دکتری از دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد دادستان – کارشناس ارشد از دانشگاه ، سازمان زمین شناسی و اآتشاف معدنی آشور
جلیل مهرزاد – دکتری از دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی آیفیت منابع آب مصرفی در منطقه کلات هچوبک کوهسرخ، شهرستان کاشمر ، تعداد ٩ نمونه آب، در منطقه مورد مطالعه برداشت شد. این نمونه ها به روشICP-MSمورد تجزیه قرار گرفتند.در برخی از نمونه ها غلظت عناصر سمی همچون آرسنیک، آنتیموان و گوگرد بیش از حد مجازاستانداردهای جهانیWHO و EPA بوده و از این نظر غیرقابل شرب هستند. در این مقاله با بررسی دقیق روابط عنصری، تاثیر ژئوشیمی منطقه کلاته چوبک بر روی منابع آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین با تعیین شاخص فلزیMI) و شاخص آلودگی فلزات سنگینHPI) منابع آب منطقه ازنقطه نظر قابلیت شرب ارزیابی شده است