سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین محمودی قرائی – دکتری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه سفیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی،مشهد
معصومه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا سیاره – کارشناس ارشد، گروه زمین شناسی زیستمحیطی، سازمان زمین شناسی و اکتشافا

چکیده:

غلظت فلزات سنگین ،(Pb, Hg, Ni, Cd, Ba) شبه فلزات ،(As, Sb) آنیون ها (HCO3, Cl, SO4) و کاتیون ها (Ca, Mg, Na, K) در منابع آب آشامیدنی روستای کاهو ( شمال غرب مشه د) اندازه گیری شد . تعیین شاخص فلزی (MI) با توجه به استاندارد WHO (2011) و با استفاده از مقادیر فلزات سنگین (Pb, Hg, Ni, Cd,،Ba) انجام شد. مقدار MI در نمونههای مرتبط با منبع آب آشامیدنی روستا و یکی از قناتها ، بسیار بالاتر از یک بوده و بنابراین غیرقابل آشامیدن است. با توجه به نمودار شولر نمونههای آب در محدودهی خوب تا قابل قبول قرار دارند. بررسی خورندگی رسوبگذاری آبها با استفاده از شاخص لانژلیه (Langlier index) صورت گرفت و نمونههای آب از نوع متعادل، رسوبگذار و خورنده برآورد شد. پارامترهای کیفی کشاورزی مانند نسبت جذب سدیم (Sodium Absorption Ratio) ، درصد سدیم (%Na) و سدیم کربنات باقی مانده ( Residual Sodium Carbonate) مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مقادیر هدایت الکتریکی برآورد خطر شور ی (Salinity hazard) انجام شد. کلاس آب بر اساس SAR و مقادیرهدایت الکتریکی (EC) ، شامل C3-S1، C2-S1 بوده و کیفیت آب، مناسب برای کشاورزی (کمی شور) و قابل استفاده برای کشاورزی(شور) ارزیابی شد.