سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر نصرتیان اهور – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن ایزدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلی فاخری – شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چکیده:

نامتعادلی بار درشبکه های توزیع عوارض و اثرات سوء فراوانی دارد درواقع امروزه میزان عدم تعادل باربه عنوان یکی ازشاخصهای کیفیت انرژی الکتریکی مطرح می باشد عوامل ایجاد عدم تعادل بهدودسته عمده عامل ساختاری و کارکردی شبکه تقسیم میگردد دراین مقاله دو روش دقیق و تقریبی برای تعیین شاخص عدم تعادل ولتاژ با یکدیگر مقایسه شده و شاخص عدم تعادل ولتاژ برای شرایط مختلف بارگذاری بررسی شده است دراین مقاله بررسی ها نشان دهنده که روش تقریبی و روش تحلیلی تفاوت اندکی با یکدیگر دارد و نتایج آنها بسیارنزدیک بههم است باتوجه به اینکه محاسبه شاخص عدم تعادل ولتاژ به روش تقریبی ساده تر است لذا استفاده از آن درمقایسه با روش دقیق توصیه میگردد دراین مقاله به بررسی اثرسطح مقطع درشاخص عدم تعادل ولتاژ شبکه پرداخته شده است دراین بررسی ملاحظه میگردد تنها توجه به جریان نول درابتدای فیدر به عنوان فاکتور عدم تعادل شبکه کافی نیست و دربرخی موارد با این حال که جریان نول بسیار اندک است میزان عدم تعادل نسبت به شرایطی که جریان نول آن صفر نیست بدتر میب اشد.