سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیبه یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
بهاره طبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بسیاری از گیاهان قادرند تعدادی از آلاینده های محیطی را ازطریق اندامهای هوایی خود به خصوص برگها جذب و درخودذخیره نمایند لذا زیست ردیابی با گیاهان روشی مفید برای تخمین آلاینده های هوا است هدف ازاین مطالعه تامین گونه های متحمل و حساس به آلودگی هوا است ۴ ویژگی فیزیولوژی و بیوشیمیایی برگ میزان آب نسبی میزان کلروفیل کل PH و میزان آسکوربیک اسید برای محاسبه میزان شاخص تحمل آلودگی هوا مورد استفاده قرارگرفت نتایج نشان داد که گونه های خرزهره و نوش متحمل و گونه زرشک حساس به آلودگی هوا هستند از گونه های متحمل می توان برای کاهش آلودگی هوا درمناطق صنعتی وشهری استفاده کرد.