سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی اسماعیلی وردنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه اصفهان
رضا شمسی دهکردی – دکترای زمی نشناسی اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
فیروز موسائی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
کاوه پازند – دانشجوی دکترای اکتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

از آنجائیکه تلا ش برای یافتن ساده ترین و در عین حال اقتصاد یترین رو شهای اکتشافی همواره از گذشته مد نظر بوده است، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از نرم فزار PHREEQCبه ارزیابی شاخص اشبا عشدگی کان ههای اورانیو م در نمون ههای آب زیرزمینی مناطق آیرکان و چشمه شتری پرداخته شود. یکی از مهمترین رو شهای اکتشاف هیدروژئوشیمیایی اورانیوم، محاسبه شاخ صهای اشباع کان ههای اورانیوم میباشد.محاسبه شاخ صهای اشباع کان ههای اورانیوم نشان دهنده فوق اشباع بودن برخی از کان ههای اورانیوم به ویژه پیچبلند در نمونه های این مناطق م یباشد و وجود کان هزایی احتمالی را در این مناطق نشان م یدهد. بررس یها نشان می دهد که سرعت مناسب آب زیرزمینی در مناطق مورد مطالعه اجازه تعادل پایا میان کانه زایی احتمالی اورانیوم و این آ بها را داده و وجود شرایط اکسیدان سبب انحلال و تحرک کانه های اورانیو مدار و اشباع شدگی مثبت کان ههای اورانیوم در مناطق آیرکان و چشمه شتری شده است.