سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مغاره – استادیار دانشگاه شیراز
بهاره بنازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شیراز
زهراسادات زمردیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شیراز

چکیده:

با توسعه تکنولوژی و افزایش سرعت پیشرفت جوامع، اهمیت زمان، هزینه، منابع و بودجه بیش از پیش مشخص میگردد. از اینروارزیابی روند مدیریتی سازمانها در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهبود و اصلاح آن ضروری به نظر میرسد. در این مقاله معیارهایاستاندارد پیکره مدیریت دانش) (PMBOK مد نظر قرار گرفته است. بر این مبنا پرسشنامهای شامل ۰۶ سوال تهیهه گردیهده و بهه عنهواننمونه موردی پروژه پتروشیمی به دلیل موفقیت در انجام به موقع و با کیفیت پروژههای خود انتخاب و مورد سنجش قرار دادهاست. ههداز این مقاله تعیین اولویتها در این نوع پروژهها و همچنین مشخص نمودن میزان تاثیر روند مدیریتی در موفقیهت پهروژه هاسهت. بهه ایهنترتیب میزان بلوغ حوزه دانش مدیریت پروژه و نقاط کلیدی جهت بهبود و چگونگی اصلاح شرایط در سایر پروژههای اجرایی مشخص می-گردد. بنا به نتایج به دست آمده مدیریت زمان اولویت اول را در پروژههای پتروشیمی داراست