سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصح رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کاکا شاهدی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میرحسن میریعقوب زاده – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش منابع آب دانشگاه مازندرا

چکیده:

گردآوری اطلاعات در مورد تغییرات پیوسته پوشش گیاهی توسط روشهای معمولی بسیار مشکل و پر هزینه است، در این حالت استفاده از دادههای ماهوارهای امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم میسازد. هدف از این تحقیق ارزیابی ۶ شاخص گیاهی در حوضه هریسک میباشد. برای این تحقیق از سنجندهTM ماهوارهلندست مربوط به سال ۱۳۷۹ استفاده گردید. جهت حصول نتیجه بهتر تصویر با استفاده از روشCOS(t) از نظر اتمسفری تصحیح گردید و سپس شاخصهایARVI و SAVI ،EVI ،LAI ،SR ،NDVI بر روی تصویر اعمال واستفاده از الگوریتم حداقل فاصله طبقهبندی گردیدند. نتایج نشان داد که شاخصLAIبا بیشترین ضریب کاپا ۰/۵۹ و دقت کلی ۷۳/۶ بهترین عملکرد و شاخص SAVI با کمترین ضریب کاپا ۰/۲۸ ودقت کلی ۵۱/۰۱ ضعیف ترین نتایج را از بین شاخصهای دیگر نشان دادند.