سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن صفوی – استادمدعو گروه مدیریت امورشهری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلام
علی نوری کرمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سیدمحمدرضا میرعلایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت امورشهری

چکیده:

یافتن رابطه توسعه پایدار وشهرسازی واجزای متشکله آن از جمله مسکن و مقولات متعدد مربوط به آن موضوعی اساسی است که در واقع شناسایی ویژگیهای شهر پایدار یا محیط پایدار در اقلیم و فرهنگ خاص موضوعی است که عدم پرداختن به آن امکان توفیق در برنامه رییز برای جزئیات آن را تقلیل میدهد پرداختن به شاخصه های مسکن به عنوان کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی می باشدکه آن را میتوان از حساس ترین مراحل مدیریت شهری دانست عرصه مسکن به منظور تامین رشداجتماعی علاوه بر خود واحدمسکونی محیط پیرامون آن را نیز در برمیگیرد. مهمترین مساله در رابطه با عرضه واحدهای مسکونی آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحدمسکونی را رتبه بندی می کنند بنابراین توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد دراین مقاله برای شناخت میزان ارزشگذاری مصرف کنندگان از تابع قیمت هدانیک استفاده شده است هدف ازاین تحقیق تعیین شاخصهای مهم فنی موثربرقیمت واحدهای مسکونی در شهر اصفهان است که براساس ان درمدیریت شهری و سیاستگذاری های لازم در برنامه ریزی های استان در راستای توسعه پایدار لحاظ گردد.