سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احتشام عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عبدال حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات استان آذربایجان غربی
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی آزمایشی با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط دارای تنش و بدون تنش روی ۱۲ ژنوتیپ کرچک در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. براساس عملکرد در شرایط بدون تنش Yp و دارای تنش Ys با شاخصهای کمی تحمل به خشکی از قبیل میانگین بهره وری MP شاخص تحمل TOL میانگین هندسی بهره وری GMP میانگین هارمونیک HM، شاخص حساسیت به تنش SSI و شاخص تحمل تنش STI محاسبه و تجزیه واریانس بطور جداگانه براساس طرح بلوکی صورت گرفت اختلاف بسیار معنی دار بین کلیه شاخص ها و عملکرد های تنش و بدون تنش نشان داد که شاخصهای STI ، HM ، MP ،GMP در جداسازی ژنوتیپ های گروه A ژنوتیپ هایی که همدر شرایط تنش و هم در شرایط بدون تنش عملکردی بالاتری دارا هستند از سایر گروه ها برتر می باشند.