سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
آرمان آذری – دانشجوی دکتری
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زارعت دانشگاه تربیت مدرس
امیرمحمد ناجی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر تنش کم آبی در ژنوتیپهای کلزا از نظر عملکرد دانه، مطالعه شاخصهای کمی تحمل به خشکی و شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی، تعداد ۵۶ ژنوتیپ کلزا از گونههایB. rapa و Brassic napus به همراه ۳ رقم شاهد (با ۵ تکرار) به صورت آزمایش آگمنت در دو شرایط آبیاری مناسب و تاخیری (انجام آبیاری بر اساس ۶۰ و ۸۵ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس آ) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سال زراعی ۸۹-۸۸ مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی ژنوتیپهااز نظر شاخصهای حساسیت به تنشSSI)تحملTOL)درصد کاهش محصولYr)بهرهوری متوسطMP) میانگین هندسی بهرهوریGMP) شاخص تحمل تنشSTI) و میانگین هارمونیکHM) صورت گرفت. اختلاف بین ارقام از نظر کلیه شاخصها معنیدار بودنتایج حاصل از نمودار پراکنش سه بعدی و تجزیه خوشهای نشان داد ارقام: زرفامBP18 ،Herald ساری گل،Modena ،Syn3 ،Amber توسط کلیه شاخصها به عنوان ارقام مقاوم به خشکی و توانایی تولید مطلوب شناخته شدند. بر مبنایوجود همبستگی قوی بین شاخصهایHAR و STI ،GMP ،MP با عملکرد بیومس در شرایط تنش و نبود تنش، برترین شاخصها برای شناسایی ژنوتیپهای مقاوم کلزا شناخته شدند. همچنین ارقام Ryder ، NK6،Mozart ،ParkLand ،Olga ،Rimbow Puma ،Ceres ،Talent ،Milena و طلایه با داشتن توانایی تولید و تحمل به خشکی مورد توجه قرار گرفته و به همراه ارقام قبل جهت کاشت در سال دوم گزینش شدند. این مطالعه نشان داد که ارقام گونهB.napus نسبت به خشکی مقاومتر از گونه B. rapa میباشند