سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی قربانی بیرگانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور انتخاب رو شهای مناسب خاک ورزی حفاظتی آزمایشی با ۲ روش خاک ورزی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. روش اول استفاده از یکبار ساقه خردکن، دوبار ساقه خردکن و دیسک و روش دوم شامل استفاده از کولتیواتور سنگین و دیسک بود. پارامترهای مورد بررسی در این طرح وزن مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروطی، میزان رطوبت خاک، میانگین وزنی قطر کلوخه ها بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین رطوبت وزنی خاک (% ۸۸ / ۱۹ ) در تیمار دوبار ساقه خردکن + کولتیواتور سنگین بوده است. وزن مخصوص ظاهری خاک در تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معن یداری نشان نداد . تیمار دوبار ساقه خردکن + دیسک بیشترین میزان ( ۰۶۵ / ۲) میانگین وزنی قطر کلوخه ها را داشت . دوبار س اقه خردکن بیشترین ( Mpa 1/229 ) شاخص مخروطی خاک را در مقایسه با دیسک و یکبار ساق هخردکن به ترتیب با ۰۹ / ۱ و ۰۶ / ۱ مگاپاسکال داشت