سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدجواد شیخ داودی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
مرتضی الماسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

برنج یکی ا زمنابع اصلی و مهم غذایی و منبع درآمد بسیاری ازمردم جهان به شمار می آید تفاوت برنج با سایرغلات که معمولا بصورت ارد مصرف می شوند این است که عمدتا به صورت دانه مصرف میشود بنابراین ارزش اقتصادی محصول برنج به مقدار زیادی بوسیله برنج سالم تولید شده تعیین می گردد استان خوزستان درتولیدات کشاورزی درایران ازاهمیت و موقعیت خوبی برخوردار است بطوریکه برنج پراهمیت ترین محصول بعد ازگندم وذرت می باشد و به عنوان کشت تابستانی بعد از ذرت دراکثر مناطق استان به شمار می آید پژوهش حاضر درسال زراعی ۱۳۸۸ بصورت میدانی در۹۰ کیلومتری شرق خوزستان و تکمیل پرسشنامه با ۱۸۵ کشاورزانجام شد با توجه به داده های جمع آوری شده از پرسشنامه درخصوص نحوه انجام عملیات متفاوت زراعی دردو سیستم نشاکاری وخشکه کاری درمورد این محصول مقادیر انرژی نهاده و ستانده محاسبه گردید و شاخصهای انرژی دراین رابطه مورد ارزیابی قرارگرفتند نسبت انرژی دردو سیستم نشاکاری و خشکه کاری به ترتیب ۱و۱/۲۵ و بهره دهی انرژی به ترتیب ۰/۰۷ و ۰/۰۹ محاسبه گردید بالاترین میزان سهم از میزان انرژی نهاده درهر دو سیستم متعلق به الکتریسیته بوده است.