سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فریدون بابایی اقدم – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
وکیل حیدری ساربان – ستادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

روند رو به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت پدیده نوینی را به عنوان ترافیک مطرح کرده است که مشکلات متعددی مختلفی همچون تراکم و حوادث ترافیکی و اثرات زیست محیطی ناشی از حملونقل در شهرها در پی دارد. بنابراین بحث مدیریت ترافیک از اهمیت فراوانی برخوردار است که به دو صورت مدیریت تقاضای سفر و مدیریت عرضه مطرح میباشد. یکی از رایج ترین فعالیتهایی که در زمینه مدیریت عرضه صورت می گیرد، توسعه استفاده از حمل و نقل عمومی میباشد. سیستم بی.آر.تی نیز به عنوان یکی از شیوههای نوین حملونقل عمومی با داشتن ویژگیهایی همچون هویت مستقل، یکپارچهسازی سازمانی و عملکردی، سیستم اطلاعرسانی، خطوط ویژه و یکپارچگی کرایهها باعث بالا رفتن کیفیت خدمات در این سیستم و استفاده بیشتر از این سیستم میشود. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیستم بی.آر.تی و عناصر آن به عنوان راهحلی برای مدیریت عرضه سفر و به دنبال آن مدیریت ترافیک کلانشهرها میباشد. نوع تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی میباشد و با استفاده از روشهای مطالعات کتابخانهای و اسنادی صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد این سیستم میتواند نقش مؤثری در مدیریت ترافیک کلانشهرها داشته باشد