سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه علو صنعت ایران
محمدرضا محمدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل ( دانشگاه تبریز)
علی اصغر گهرپور – دانشجوی دکترا در برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

اساس روش مورد مطالعه در این مقاله ابتدا وزن دهی به ۴ شاخص اصلی ویژگیهای(مسیر ؛ وسیله نقلیه ؛نحوه بهره برداری وایمنی ) با مجموع اوزان ۱ و وزن دهی به عوامل موثر در هر یک از معیارها با شرایطیکسان می باشد سپس درادامه برای هر کدام از عوامل امتیازی از ۱۰۰ داده شده وامتیاز هرنهایی هر عامل با ضرب وزن معیار در وزن شاخص در امتیاز آن محاسبه شده است که با اعمال این روش برای سیستمتندرو راه اندازی شده درتبریز امتیاز آن معلوم می گردد. دراین مقاله سیستم خط ویژه اتوبوسراه اندازی شده در کلا نشهر تبریز از نظر ترافیکی با استفاده از روش فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است که با مقایسه امتیاز حالت مطلوب که از گزارشهایTCRP بدست آمده با سیستم موجود عوامل مهم کاهنده مطلوبیت سیستم در شاخصهای کلی ایمنی ؛وهمینطور عد م بکار گیریITS عدم اشتراک مسیر با سایر وسایل نقلیه ؛ ایستگاهها و منطقه محدوده ترافیکمشخص گردیده است.