سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

به منظور انتخاب روشهای مناسب خاکورزی حفاظتی آزمایشی با ۲ روش خاکورزی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید روش اول استفاده از یکبار ساقه خرد کن دوبار ساقه خرد کن و دیسک و روش دوم شامل استفاده از کولتیواتور سنگین و دیسک بود پارامترهای مورد بررسی دراین طرح وزن مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروطی ، میزان رطوبت خاک ، میانگین وزنی قطر کلوخه ها بودند نتایج نشان داد که بیشترین میانگین رطوبت وزنی خاک ۱۹/۸۸% در تیمار دوبار ساقه خرد کن + کولتیواتور سنگین بوده است وزن مخصوص ظاهری خاک در تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معنی دار نشان نداد تیمار دوبار ساقه خرد کن _ دیسک بیشترین میزان ۲/۰۶۵ میانگین وزنی قطر کلوخه ها را داشت .