سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد خطیب شهیدی – کارشناسی ارشد سازه های دریایی
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشگاه تبریز
سمیرا حسینی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

رشدچشمگیر تقاضا برای انرژی های فسیلی باعث توجه بسیاری از کشورها به منطقه خلیج خاورمیانه خصوصا خلیج فارس و دریای خزر به عنوان منبع سرشار انرژی شده است نگاهی گذرا به حجم سرمایه گذاریهای انجام شده دراین مناطق و حضور گسترده شرکت های خارجی گواهی براین ادعاست درزمینه ارزیابی سکوهای شابلونی به دلیل خاصیت تصادفی بودن و متفاوت بدن امواج دریا مطالعات محدودی انجام شدها ست درزمینه مسائل مربوط به تحلیل های غیرخطی هم اکنون تحلیل پوش اور به عنوان آخرین دستاورد در زمینه تحلیل و امکانات نرم افزاری مطرح بوده و درکانون توجه مهندسان سازه قرار دارد از روشهایی که جهت برآورد سکوها و تایید انها برادامه سرویس دهی استفاده می شود آنالیز استاتیکی غیرخطی است با توجه به اینکه سطح زیرمنحنی پوش اور بیانگر مقدار انرژی مستهلک شده توسط سازه است بنابراین هرچه مساحت این سطح بزرگتر باشد سازه توانایی بیشتری درجذب و استهلاک انرژی خواهد داشت دراین مقاله یک سکوی ثابت دریایی واقع درخلیج فارس درمقابل بارهای تصادفی ناشی از موج با استفاده از نرم افزار ANSYS 13 مدل شده و مورد مطالعه قرارمیگیرد.