سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد نریمانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان وا
رضا مامقانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوا
پیمان حسیبی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهو

چکیده:

به منظور ارزیابی کشت مخلوط جو و ماشک برگ پهن، آزم ایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقا تی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از طرح آما ری کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. روش کاشت به عنوان عامل اصلی در ۳ سطح(کشت ردیفی، کشت درهم و کشت مخلوط روی ردیف) و نسبت کاشت به عنوان عامل فرعی در ۴ سطح(تک کشتی جو و ماشک، مخلوط ۲ به ۱ جو با ماشک و مخلوط ۱ به ۲ جو با ماشک) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل روش کاشت و نسبت کاشت بر عملکرد علوفه خشک جو، علوفه خشک ماشک و مجموع عملکرد علوفه خشک معنی دار بود. میانگین بیشترین و کمترین مجموع عملکرد علوفه خشک به تر تیب در کشت مخلوط روی ر دیف با نسبت ۱ به ۲ جو با ماشک معادل ۱۸/۳۵ تن در هکتار و کشت خالص ماشک در روش ردیفی معادل ۷/۷۳ تن در هکتار به دست آمد. محاسبه نسبت برابری زمین از نظر عملکرد علوفه خشک نشان داد که نسبت ۱ به ۲ جو با ماشک در کشت مخلوط روی ردیف دارای بیشترین نسبت برابری زمین(LER=1/63) بود، لذا نسبت ۱ به ۲ جو با ماشک در کشت مخلوط روی ردیف از نظر تولید علوفه و بهره برداری از منابع، برتری خود را نسبت به سایر تیمار ها نشان داد.