سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مکانیک خاکوپی، دانشگاه یا
منصور پرویزی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج
محمد صدقی اصل – استادیار دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی، دانشگاه یاسوج

چکیده:

روش های عددی می تواند یک ابزار خوب، دقیق و سودمند برای مدلسازی پدیدههای فیزیکی از جمله حرکت و جریان آب درون نهشتههای متخلخل باشد. بر اساس بازدیدهای صورت گرفته از سد خاکی شاهقاسم واقع در شهرستان بویراحمد، میزان نشت و فرار آب مشاهده شده درچاهکهای پاییندست آن قابل توجه بوده و بیشتر از حد محاسبه شده در طراحی سد می باشد. در این تحقیق برای مدلسازی عددی جریان آبنشت یافته از بدنه به سمت پی سد شاهقاسم به صورت سهبعدی، از مدل Seep3D استقاده و نتایج حاصل از اجرای آن با داده های ابزار دقیق سد مقایسه گردید