سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر حسن زاده ی اول – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسین رحمانی – استادیار گروه علوم مهندسی- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
سعید ابریشمی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- گروه عمران – مشهد
علی یوسفی سمنگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی ، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در این پژوهش با مدلسازی سه بعدی نمونه های سیستم پی – شمع در خاک های نرم،متوسط و سخت با استفاده از رم افزار ABAQUS ، به بررسی اثر نوع خاک با توجه به اندر کنش خاک- شمع و پی گسترده پرداخته شده است. محیط خاک به صورت الاستوپلاستیک با مدل رفتاری موهر- کولمب فرض شده و مدلسازی اثر اندر کنش خاک- شمع و پدیده ی انتشار امواج در خاک ، با روش حل مستقیم و مرز جاذب انجام گرفته است. رکورد زلزله به صورت تاریخچه ی زمانیزلزله ی السنتر و بر مدل هل اعمال شده است. در پایان اثر نوع خاک با رسم نمودار های بیشترین مقادیر جابجایی جانبی، نشست و تنش موجود در بدنه ی شمع ،ارزیابی شده است.