سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی معروف پور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
مینا بهزادی نسب – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی شرکت اب منطقه ای کردستان
صباح محمدی – کارشناس ارشد سازه ههای آبی

چکیده:

محدودیت منابع آب و استفاده نامطلوب و غیر اقتصادی از ان عامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات غذایی در ایران است . استفاده موثر از اب در بخش کشاورزی اصلی ترین راه بهبود مدیریت اب و کاهش مصرف آن خواهد بود. موضوعات مختلفی در استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب مورد بحث است که می توان به مدیریت اب در شبکه های آبیاری افزایش کارایی مصرف آب و سودمندی اقتصادی آب اشاره کرد. جهت افزایش کارایی مصرف آب و بهبود مدیریت ابیاری در اراضی کشاورزی به برآورد صحیح و به هنگام نیاز آبی گیاهان ، سطح زیر کشت ، الگوی کشت ، رطوبت خاک ، زمان ابیاری و غیره نیاز می باشد. در این راستا متولیان مسائل آب و آبیاری در وزارتخانه های نیرو و جهااد کشاورزی جهت حفظ و کنترل بهره برداری منابع ابی از طریق تحویل حجمی آب به کشاورزان اقدام به تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی در مناطق مختلف کشور تحت عنوان آیین نامه مصرف آب در کشاورزی و یا سند ملی آب کشور نموده اند . در این تحقیق به بررسی سند ملی اب استان کردستان پرداخته و در بررسی روش محاسبات و مقادیر نیاز آبی موارد ذیل در سند ملی آب با واقعیت استان مغایرت دارد. ۱- ایستگاههای هواشناسی مورد استفاده برای محاسبه نیاز آبی بعضی از دشت های استان صحیح انتخاب نشده و لازم است مورد بازنگی قرار گیرد. ۲- دشت های معرفی شده استان با واقعیت موجود مغایرت دارد. به طوری که تعدادی از دشت ها در خارج از محدوده استان و برخی از دشت های اصلی قید نگردیده اند. ۳- محصولات ذکر شده برای دشت های استان ناقص و در بعضی موارد با واقعبیت موجود هم خوانی ندارد که لازم است اصلاح و تکمیل گردد. ۴- تاریخ کاشت و برداشت دکر شده برای برخی محصولات با تاریخ های واقعی مغایرت دارد. ۵- ضرایب تشعشع ارائه شده در سند ملی همان مقادیر ضرایب پنمن مانتیس می باشد که اثر زیادی در تعیین دقیق نیاز ابی محصولات دارد . لذا لازم است ضرائب مذکور برای هر استان تدفین شود. ۶- لازم است مقادیر ضرایب گیاهی محصولات دشتهای استان تدفین و بازنگری شود. ۷- مقادیر محاسبه شده نیار آبی در برخی از دشتهای استان در مقایسه با سند ملی تفاوت دارند که از جمله عوامل این تفاوت موارد ذکر شده در بندهای فوق می باشد.