سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا عسکری کوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم
اروج ولیزادگان – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رقیه فولادی تازه کند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم
حمید محمودپورخوشه مهر – دانشجوی کارشناسی گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق میزان LC50 و LC95 اسانس استخراج شده از نهنج و گلبرگ درخت نارنج بر روی بالغین آفت انباری شپشه برنج Sitophilus oryzae در شرایط آزمایشگاهی (رطوبت نسبی۵ ±۶۰ درصد و درجه حرارت ۲±۲۷) در سه زمان متفاوت ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند. غلظت های به کار رفته برای نهنج (۲۸/۱۴، ۴۲/۲۱، ۳۵/۳۰، ۸۵/۴۲، ۷۱/۶۰،) و گلبرگ (۲۸/۱۴، ۲۰، ۷۸/۲۶، ۳۵، ۴۲/۴۵) میکرولیتر در۲۸۰ لیترهوا نظر گرفته شد. بنا به نتایج حاصله شپشه گندم نسبت به تدخین گلبرگ در مقایسه با نهنج (میوه نارس) نارنج حساس تر شناخته شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد اختلاف معناداری بین مرگ و میر ناشی از غلظت های مختلف اسانس و زمان های مختلف کاربرد اسانس برای هر قسمت وجود دارد (۰۱/۰P < ). این تحقیق در بهار سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه دانشگاه ارومیه انجام گرفت. اسانس های به دست آمده دارای سمیت تدخینی بالقوه علیه حشرات کامل شپشه برنج می باشند.