سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر عدل خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
جلیل اجلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل
شهرام عزیزی –

چکیده:

دراین تحقیق اثرسطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفربرروی عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا درشرایط مزرعه بررسی شد آزمایش بصورت فاکتوریل برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمنطقه اردبیل درسال ۸۹ اجرا شد فاکتور اول شامل سه سطح کود نیتروژن ۲۰درصد بیشتر ازازمون خاک ۳۰ درصد بیشتر ازآزمون خاک و براساس آزمون خاک فاکتور دوم شالم سه سطح کود فسفاته ۲۰ درصد بیشتر ازازمون خاک ۳۰ درصد بیشتر ازآزمون خاک و براساس آزمون خاک بوددرطی دوره رشد و بعد ازبرداشت صفات ارتفاع بوته تعدادساقه اصلی تعداد و وزن غده دربوته تعداد و وزن غده ها دراندازه های کوچک تراز ۳۵ میلی متر غیربذری بین ۵۵-۳۵ میلی متربذری وبزرگتر از ۵۵ میلی متر خوراکی عملکردکل و عملکرد قابل فروش اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه بین اثرمتقابل نیتروژن و فسفر ازنظر کلیه صفات به جز تعدادغده غیربذری و خوراکی دربوته اختلاف معنی داری وجود داشت درتیمار کودی نیتروژن و فسفر به مقدار ۳۰ درصد بیشتز ازازمون خاک عملکرد غده کل و قابل فروش بیشتری تولید گردید.