سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه جعفری – کارشناس ارشد -مهندسین مشاور هندسه پارس
زینب تورنگ – کارشناس ارشد -مهندسین مشاور هندسه پارس

چکیده:

درکشور ما ایران، گسترش بنادر و سازه های ساحلی جهت پایانههای بار، مسافر، تاسیسات زیربنایی و صنایع نفت و گاز درسالهای اخیر موردتوجه بسیار قرار گرفته است. از آنجا که زمینلرزه یکی از مهمترین عوامل ایجاد وقفه در عملکرد بنادر است و موجب کاهش ظرفیت سرویسدهی و خسارتهای مالی مستقیم یا غیر مستقیم میشود، ارزیابی سطح عملکرد اسکله ها در زلزله از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقالهعملکرد لرزهای اسکله دلفینی موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای اینمنظور اسکله دلفینی ۳۰۰۰ تنی بندرخلیج فارس، به صورت سه بعدی با استفاده از نرم افزارsap ٢٠٠٠مدل سازی و در سطوح خطرمعین، تحلیل استاتیکی غیرخطی شده است. با توجه به نتایج تحلیل طیف ظرفیت سازه و همچنین ضوابط دستورالعمل بهسازی، مشخص گردید اسکله مورد مطالعه در زلزله سطح بهرهبرداری هدف عملکردی استفاده بیوقفه و در زلزله طرح هدف عملکردی ایمنی جانی را تامین میکند