سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رشید بوکانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سلطان بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام دربرنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اکولوژیکی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد ایجاد توازن درعموم ساختارها و سامانه های روستایی از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار می رود دراین پژوهش به منظور سنجش سطح توسعه اقتصادی سکونتگاه های حوزه روستایی اختراباد شهرستان ملارد از توابع استان تهران شاخصهایی همچون نرخ اشتغال بارتکفل تعدادخانوار بهره بردار سطح زیرکشت اراضی زراعی و باغات تعدادماشین آلات کشاورزی تعدادواحددامی تعدادطیور ارزش تولیدات و تعدادصنایع روستایی درمیان ۴۵ سکونتگاه روستایی مورد مطالعه قرارگرفته و سپس با کم معیارها و زیرمعیارهای موردبررسی مجموعه روستاهایمحدوده مطالعاتی تحت ۵ سطح ازنظر توان اقتصادی روستاهای توانمند نسبتا توانمندتوان متوسط توان نسبتا ضعیف و توان ضعیف مورد طبقه بندی واقع شده اند.