سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رشید بوکانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
آوات مکاری – کارشناس ارشد
سلطان بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام دربرنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اکولوژیکی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد ایجاد توازن درعموم ساختارها و سامانه های روستایی از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار می رود دراین پژوهش به منظور سنجش سطح اجتماعی سکونتگاه های حوزه روستایی اختراباد شهرستان ملارد از توابع استان تهران معیارهایی همچون سطح انسجام اجتماعی امنیت اجتماعی اعتماد مشارکت های اجتماعی برخورداری از تشکیلهای محلی میان ۴۵ سکونتگاه روستایی مورد مطالعه قرارگرفته و سپس با کمک معیارها و زیرمعیارهای موردبررسی مجموعه روستاهایمحدوده مطالعاتی تحت ۵ سطح ازنظر توان اقتصادی روستاهای توانمند نسبتا توانمندتوان متوسط توان نسبتا ضعیف و توان ضعیف مورد طبقه بندی واقع شده اند.