سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کلزا به عنوان یکی از گیاهان روغنی مهم در مناطق معتدله می باشد. با توجه به تغییرات پیچیده آب و هوایی بویژه مسائل مربوط به لایه اوزون و تغییر کمی و کیفی پرتوهای کیهانی توجه به مطالعات در زمینه تاثیر پرتو فرابنفش (UV-B حائز اهمیت است. در این ارتباط بررسی تغییرات سلولی و امکان ارزیابی این تغییرات به لحاظ بیوشیمیایی مهم می نماید. از مهم ترین تغییرات بیوشیمیایی در سطح سلول تحت تاثیر پرتوUV-B افزایش رادیکال های آزاد اکسیژن می باشد. در این مطالعه بذور گیاه کلزا واریته فالکون در شرایط بستر سبک کشت و در شرایط گلخانه قرار گرفت. تیمارهای پرتوتابی UV-B شامل مدت ثابت به صورت هر روز، هر دو روز و هر چهار روز به مدت ثابت ۴ساعت در دو نوبت اعمال شد. نمونه برداری به طور تصادفی و تکراردار در سه مرحله ساقه دهی، گلدهی و دانه بندی از برگ انجام شد سنجشTBARMشاخص بیوشیمیلیی ارزیابی میزان اکسیداسیون سلولی) با استفاده از نمونه های تازه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدارTBARM در بالاترین مقدار تشعشعUV-Bدریافتی حاصل گردید. این مطالعه به روشنی تاثیر سوءUV- B بر افزایش معنی دار فرایند تنش اکسیداتیو را نشان داد